Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rakka Works & Spaces Oy
Y-tunnus: 3090901-2
Osoite: Teiskontie 3 A 36
33500 Tampere
Yhteyshenkilö: Antti Ala-Heikkilä
Sähköposti: antti.ala-heikkila@rakkaworks.com
 
2. Rekisterin nimi

Rakka Works & Spaces Oy:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.
 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tapahtumien, seminaarien ja koulutusten yhteydessä voidaan kerätä osallistujatietoja. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä keräämällä tietoa julkisista lähteistä. Henkilöistä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan myös rekisterinpitäjän verkkosivujen kautta.

4. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, työosoite ja puhelinnumero)
Työtehtävä
Työnantaja
Tapahtumatiedot, kuten osallistuminen tilaisuuksiin
Tiedot käytetyistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot.
 
5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille rekisterinpitäjän lukuun suoritettavia markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä varten. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää Yrityksen yhteistyökumppaneille Yrityksen tapahtumiin liittyvien
toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

6. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja tietoja säilytetään Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen vaatimuksia noudattavien toimijoiden järjestelmissä.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää Tarkastuspyyntö Rakka Works & Spaces Oy:n nimetylle yhteyshenkilölle sähköpostitse tai kirjallisesti. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Rakka Works & Spaces Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Oikaisemme, poistamme tai täydennämme virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Rakka Works & Spaces Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia edellyttämällä yhteystietojensa poistamista jakelulistalta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

9. Evästeet ja selailun seuranta

Rakka Works & Spaces Oy voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Osa evästeistä on välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta. Osa evästeistä on sellaisia, joilla mittaamme kävijämääriä ja analysoimme sivuston käyttöä
kehittääksemme palveluamme. Voimme käyttää evästeitä myös mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden avulla pystymme tarjoamaan sivustokävijöille sisältöä, joka palvelee parhaiten juuri heidän tarpeitaan.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Rakka Works & Spaces Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.
 
Pyydämme suostumuksen kohdennusevästeiden, suorituskykyevästeiden sekä toimivuusevästeiden käyttöön. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa evästesuostumus tai muuttaa omia evästeasetuksiaan. Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

10.Muutokset tietosuojakäytäntöön

Rakka Works & Spaces Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.
 
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.2.2024.